Elmi iş

  • NAİLƏ HƏSƏN QIZI ƏLİYEVANIN DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİNİN

S İ Y A H I S I

Sıra nömrəsiİşin tam adıİşin növüIşin çap və ya dərc olunduğu nəşrin adı, yeriElmi nəşrin tarixiElmi nəşrin nömrəsiİşin həcmi, səhifəsiHəmmüəlliflər
1.2.3.4.5.6.7.8.
1.Морфологические особенности лимфоидных структур стенки пищеводаKonfrans materiallarıМатериалы межд.научной конференции посв.80 летию проф. М.М.Абдуллаева, Баку2004№ 1стр.352-355Şadlinski V.B. Mövsümov N.T. Şadlinskaya S.V.
2.К микротопографии лимфоидных образований пищеводаməqalə«Экспериментальная и клиническая медицина» Тбилиси, Bakuriani2005№ 1стр.17-21 
3.Возрастные особенности плотности расположения лимфоидных узелков в стенках пищевода человекаməqalə Экспериментальная и клиническая медицина» Тбилиси, Bakuriani2005№ 1стр.54-56Şadlinski V.B.  
4.Морфологическая характеристика лимфоидного аппарата пищевода у людей разного возрастаməqalə «Sağlamlıq» jurnalı, Bakı2005№ 2стр. 35-39Şadlinski V.B.  
5.The sex differense of structural characteristic lympoid tissue of human oecophagusKonqress materialları4th  Asian-Pacific international congress of Anatomists, PP-501, Kuşadası-Türkey7-10 september 2005, p.243Şadlinski V.B.  
6.Возрастные особенности лимфоидных структур пищеводаMəqaləAzərbaycan Tibb Jurnalı Баку2005№ 3стр. 60-62Şadlinski V.B. Mövsümov N.T.
7.Особенности лимфоидных структур пищеводаkonfrans materialıСборник научных статьей межд.конф.посв.100 летию со дня рождения К.А.Балакишиева, Баку,2006 стр. 52-53 
8.О микросинтопии лимфоидных структур пищеводаkonfrans materialıСборник научных статьей межд.конф.посв.100 летию со дня рождения К.А.Балакишиева, Баку2006 стр. 366-369Şadlinski V.B. Sapin M.R. Nikityuk D.B.  
9.Особенности инволютивных изменений лимфоидного аппарата пищеводаməqalə“Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri” Bakı2022№ 2səh.24-28Hüseynov B.

  • OQTAY SABİR OĞLU ABDULLAYEVİN DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİNİN

S İ Y A H I S I

Sıra nömrəsiİşin tam adıİşin növüIşin çap və ya dərc olunduğu nəşrin adı, yeriElmi nəşrin tarixiElmi nəşrin nömrəsiİşin həcmi, səhifəsiHəmmüəlliflər
1.2.3.4.5.6.7.8.
1.Изучение взаимосвязи между состоянием липидного обмена и перекисного окисления липидов у вольных сахарным диабетомtezisT.Ə.Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları2001 Səh.62А.А.Эюбова С.В.Глущенко
2.Дислипопротеинемия у больных сахарным диабетом 11 типаtezisİnternational Journal on İmmunorehabilitation2003 стр.89А.М.Эфендие А.А.Эюбова Ш.И.Гасанова    
3.Şəkərli diabet zamanı lipid mübadiləsi göstəricilərinin öyrənilməsiməqalə Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, İSSN 2073-26512011№ 3Səh.69-73A.D.Məlikova M.A.Əfəndiyev V.İ.Yaqubova  
4.Şəkərli diabet xəstəliyi zamanı lipoperoksidləşmə prosesinin və antioksidant mühafizə sisteminin vəziyyətiməqalə Azərbaycan tibb jurnalı,İSSN0005-25232011№ 3Səh.12-15A.D.Məlikova M.A.Əfəndiyev G.Ə.Cəfərova
5.Состояние антиоксидантной системы у больных инсулиннезависимым сахарным диабетом      
6.Şəkərli diabet zamanı kalsium-fosfor mübadiləsinin tənzimləyici hormonlarının öyrənilməsiməqaləAzərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, İSSN 2073-26512012№ 4Səh.103-107F.Q.İslamzadə V.İ.Yaqubova A.D.Məlikova  
7.Şəkərli diabet zamanı lipid mübadiləsinin və antioksidant  sisteminin bəzi göstəricilərinə dərman müalicəsinin təsiriməqaləAzərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, İSSN 2073-26512012№ 4Səh.190-193F.Q.İslamzadə V.İ.Yaqubova A.H.Orucov  
8.Şəkərli diabet xəstələrində elektrolit mübadiləsi göstəricilərinin müqayisəli analiziməqaləAzərbaycan tibb jurnalı,İSSN0005-25232012№ 4Səh.44-48F.Q.İslamzadə A.D.Məlikova G.A.Cəfərova