Anatomiya, fiziologiya və patologiya

Cəfərova Nərminə İlham qızı -1 nömrəli Bakı Tibb Kollecində müəllim vəzifəsində işləyir. “Anatomiya, fiziologiya və patologiyanın əsasları” fənn birləşmə komissiyasının sədri, Azərbaycan Tibb Universiteti, Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin doktorantıdır.

İnsanın anatomiyası-orqanizmin mənşəyini, inkişafını, quruluşunu, xarici forma və şəklini, onu təşkil edən orqanların, toxumaların qarşılıqlı əlaqələrini və mühitlə münasibətdə vəhdətini öyrənən elmdir. Anatomiya yunanca anatemno-yarıram, kəsirəm sözündən götürülüb.

Anatomiyanın əsas tədqiqat obyekti insandır.

Fiziologiya (yunanca physis-təbiət, logos-elm) elminin qarşısında duran əsas məsələ insan və yaxud heyvan orqanizmində gedən proseslər və bunların əsasında meydana çıxan ümumi qanunauyğunluqların, təkamülün, onların qarşılıqlı əlaqələrinin, bu əlaqələrin yaranma səbəblərinin və onlarda gedən fizioloji proseslərin keyfiyyətcə fərqli cəhətlərinin öyrənilməsidir.

Fiziologiyanın tədqiqat obyekti heyvanlar üzərində aparan təcrübələrdir.

Patologiya (yunanca pathos-xəstəlik, logos-elm) xəstəliklərin yaranması, inkişafı nəticəsində orqanizm və orqanlarda baş verən dəyişikliklərin qanunauyğunluqlarını öyrənən elmdir.

Patologiyanın tədqiqat obyekti xəstə orqanizmdir.

“İnsanın normal anatomiya və fiziologiyası” fənninin tədrisinin məqsədi tələbələrə insan orqanizminin xarici və daxili quruluşunu, onun orqanlarının formasını və topoqrafiyasını öyrətmək, mənşə və inkişafla bağlı olan dəyişiklikləri aşkar etməklə yanaşı, həmçinin quruluşla funksiya arasındakı qarşılıqlı münasibətləri müəyyən etməkdir.

“Patologiya” kursunun məqsədi tələbələrə insan orqanizminin quruluşu və funksiyasının patologiyası haqqında, digər tibb fənlərinin öyrənilməsi və gələcək iş təcrübəsi üçün zəruri olan təcrübi və nəzəri biliklər verməkdən ibarətdir.

“Anatomiya, fiziologiya və patologiya” fənn birləşməsinə aşağıdakı fənlər daxildir:

  • İnsanın normal anatomiya və fiziologiyası
  • Patologiya

Hər iki fənn- ixtisasın peşə hazırlığı fənni olub, Azərbaycan və Rus dillərində tədris olunur.

Dərslər əyani keçirilir, tədris forması iki istiqamətdə aparılır: nəzəriyyə və praktik məşğələ.

“Anatomiya, fiziologiya və patologiya” fənn birləşməsi komissiyasının tərkibində 16 həkim-müəllimdən ibarət pedaqoji heyət fəaliyyət göstərir.

Pedaqoji heyətinin tərkibindən Əliyeva Nailə Həsən qızı-tibb elmlər namizədi, Abdullayev Oqtay Sabir oğlu-tibb üzrə fəlsəfə doktorudur. Cəfərova Nərminə İlham qızı isə hal-hazırda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

İnsanın normal anatomiya və fiziologiyası

İnsan anatomiyasında-  orqanizmin forması, quruluşu, inkişaf və mənşəyi, fiziologiyada orqanların funksiyaları öyrədilir. Orqanizmdə olan sümüklərin müəyyən qaydada birləşərək skeleti təşkil etməsi, əzələlər yığılarkən orqanizmin müəyyən hissəsini hərəkətə gətirməsi, orada olan damar və sinirlərlə birlikdə somanın əmələ gəlməsi öyrədilir. Daxili orqanları, həzm, tənəffüs, sidik-cinsiyyət və qan-damar sisteminin anatomiyası öyrədilir.  Sinir və duyğu orqanları sistemi, ixtisas fənlərinin öyrənilməsində anatomiya və fiziologiyadakı biliyindən istifadə etmək qaydaları, tibbi terminalogiya öyrədilir.

Patologiya

Patologiya fənnində patologiya haqqında anlayış, formaları,ümumi və xüsusi patologiya, maddələr mübadiləsinin pozğunluğu, patologiyanın təzahür formaları, klinika anlayışı, simptomatika, patologiya xəstəliyin başlanğıcı kimi, xəstəlik və sağlamlıq kompetensiyaları, xəstəliyin etiologiyası, patogenezi və diaqnostikası haqqında ümumi məlumatlar öyrədilir. Müxtəlif müayinə metodları, diaqnozun əsaslandırılması, xəstəliklərin əmələgəlmə mexanizmləri  və s. öyrədilir.

ƏLİYEVA NAİLƏ HƏSƏN
Tibb elmləri namizədi

Vəzifəsi: Direktor
Doğum tarixi: 10.08.1967
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1990, müalicə işi
İxtisas: Həkim-terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 17.10.2019

BAĞIROVA AYBƏNİZ TOFİQ

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  29.08.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1986, pediatriya
İxtisas: Həkim-pediatr
İşə qəbul olunma tarixi:  30.08.1996

ƏSƏDOVA ESMİRA NƏRİMAN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  05.03.1960
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1986, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 26.11.1993

QULİYEVA FƏRİDƏ ZABİT

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  07.12.1972
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1995, pediatr
İxtisas:  Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 19.09.2005

SADIQOVA SEVDA ƏSGƏR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  25.09.1956
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1949, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 22.10.2001

YUSİFOVA MƏHARƏT FƏXRƏDDİN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  10.10.1978
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2001, pediatriya
İxtisas:  Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 19.09.2016

ABDULLAYEV OQTAY SABİR
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Vəzifəsi: Təcrübə müdiri
Doğum tarixi: 12.08.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1984, tibbi sanitariya
İxtisas: Sanitariya həkimi
İşə qəbul olunma tarixi: 06.03.2000

BAĞIROVA NAİLƏ ASİF

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  11.04.1961
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1984, pediatriya
İxtisas: Həkim-pediatr
İşə qəbul olunma tarixi:  11.03.1999

HACIYEVA LEYLA CEYHUN

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  06.03.1992
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2014, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 14.09.2017

QULİYEVA YEGANƏ MƏZAHİR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  17.02.1978
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2003, müalicə işi
İxtisas:  Həkim terapevt
İşə qəbul olunma tarixi: 12.03.2017

SƏLİMXANOVA VƏFA ŞAMİL

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  18.10.1974
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1997, pediatriya
İxtisas:  Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi: 01.10.1998

CƏFƏROVA NƏRMİNƏ İLHAM
.

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  30.09.1981
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2003, tibbi biologiya
İxtisas:  Funksional diaqnostika
İşə qəbul olunma tarixi: 15.05.2014

CAHANGİROVA ELMİRA İSA

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  09.06.1973
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1997, pediatr
İxtisas: Həkim pediatr
 İşə qəbul olunma tarixi:  28.07.1999

MEHDİYEVA ŞƏHLA MUXTAR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  01.08.1978
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -2001, pediatriya
İxtisas: Həkim pediatr
İşə qəbul olunma tarixi:  01.09.2009

RZAYEVA KÜBRA ELDAR

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  12.12.1985
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti -2009, pediatriya
İxtisas: Pediatriya
İşə qəbul olunma tarixi:  01.11.2018

SƏTTAROVA MƏNSURƏ ARİF

Vəzifəsi: Müəllim
Doğum tarixi:  19.04.1976
Bitirdiyi təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Tibb Universiteti -1999, müalicə işi
İxtisas: Həkim-terapevt
İşə qəbul olunma tarixi:  13.10.2001